Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου
Πολιτική για την χρήση των προσωπικών δεδομένων.

Τελευταία ενημέρωση : Μάιος 2018

Βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 η εταιρεία ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΕ & ΠΙΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ χρησιμοποιεί με νόμιμο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων σημαίνει τη συλλογή, την καταχώριση, την οργάνωση, τη διάρθρωση και την αποθήκευση αυτών, καθώς και παρόμοιες πράξεις που εκτελούνται σε αυτά τα δεδομένα.

Η ΠΙΜ έχει υιοθετήσει διάφορες διαδικαστικές και τεχνικές εγγυήσεις, σε αρμονία με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Επικοινωνία για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : DataProtectionOfficer@pim.gr όπου αρμόδιος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων επιλαμβάνεται των θεμάτων.

Μέρος του περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο είναι προσβάσιμο χωρίς να απαιτείται να εγγραφεί κάποιος ως χρήστης και χωρίς να πρέπει να υποβάλει οποιαδήποτε στοιχεία. Ορισμένες λειτουργίες ωστόσο είναι διαθέσιμες μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες, ή χρήστες που υποβάλλουν αιτήματα. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με τη δική σας συναίνεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, ενδέχεται να έχουμε νόμιμη νομική βάση για τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις.

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που σας δηλώνονται τη στιγμή που υποβάλλετε αυτά τα στοιχεία. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για σκοπούς που δεν σας έχουν δηλωθεί σαφώς τη στιγμή που σας ζητείται να μας παρέχετε τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχετε υποβάλει, και διατηρούνται όσο διάστημα είναι απαραίτητο για να επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί ή για άλλους νόμιμους σκοπούς που ενδέχεται να περιλαμβάνονται. Στις περιπτώσεις αυτές, αν επιλέξετε να μη μας κάνετε γνωστά κάποια προσωπικά δεδομένα που σας ζητάμε, ίσως να μην καταστεί δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένα τμήματα του ιστότοπου ή ίσως δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Πρόσβαση στα δεδομένα που μας παρέχετε όταν υποβάλλετε την αίτησή σας θα έχουν άτομα που εκτελούν την επεξεργασία ώστε να υλοποιήσουν τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων και οι ειδικοί τεχνικής υποστήριξης οι οποίοι διεκπεραιώνουν εργασίες που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση του τεχνικού συστήματος. Δεν δίνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν άλλον εκτός εάν κριθεί αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο προκειμένου να παρασχεθεί η υπηρεσία που ζητάτε και εφόσον σας έχουμε ενημερώσει πλήρως για αυτό καθώς και εάν υπάρχει ανάγκη συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

Χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους αποθήκευσης πληροφοριών και ασφάλειας με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια. Όλοι όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και οποιοιδήποτε τρίτοι στους οποίους έχουμε αναθέσει την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων υποχρεούνται να σέβονται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας. Κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι λογικά απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους είχε γίνει συλλογή τους ή ανάλογα με τις τυχόν ισχύουσες νομικές απαιτήσεις διατήρησης εγγράφων.

Προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση όπως το πρωτόκολλο Transport Layer Security (TLS). Χρησιμοποιούμε συστήματα υπολογιστών με πρωτόκολλα περιορισμένης πρόσβασης, τα οποία στεγάζονται σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των πληροφοριών που μας διαβιβάζονται.

Διατηρούμε αυστηρά πρότυπα ασφαλείας για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Λόγω των συνεχιζόμενων αλλαγών, καθώς και των αλλαγών στη νομοθεσία και στη φύση της τεχνολογίας, η πολιτική μας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων θα αλλάζει από καιρό σε καιρό. Όταν απαιτηθεί να αλλάξουμε την πολιτική μας, οι αλλαγές θα δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα έτσι ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε.