Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης
Η εταιρεία ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΕ & ΠΙΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δημιούργησαν το διαδικτυακό τόπο sepim.gr υπό τους κάτωθι όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις. Ο επισκέπτης του ιστότοπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη, χρήση των σελίδων, υπηρεσιών του ιστότοπου μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η εταιρία ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΕ & ΠΙΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (αναφερόμενη και ως Δικαιούχος ή ΠΙΜ), δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα.

Πνευματική Ιδιοκτησία – Πνευματικά Δικαιώματα

© 2020 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΕ. & ΠΙΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο, ενδεικτικώς του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της δικαιούχου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ή ΠΙΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ . Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου από αυτόν τον ιστότοπο, οι επισκέπτες συμφωνούν να μην αναρτούν αυτό το υλικό στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό δίκτυο. Οι επισκέπτες συμφωνούν επίσης να μη διανέμουν αυτό το υλικό σε ανταλλαγή με χρήματα, έστω και αν δεν περιλαμβάνεται κέρδος.

Δεσμευτικοί όροι χρήσης

Κάθε επισκέπτης χρήστης των σελίδων έχει την δυνατότητα ελεύθερα να επισκέπτεται τον ιστότοπο δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον ιστότοπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, θα συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου τα χρηστά ήθη και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας. Ο επισκέπτης χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στη δικαιούχο ή σε οιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος ιστότοπου καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται ή και χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο.

Περιορισμός ευθύνης

Η δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη για οιασδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε στον επισκέπτη σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στον ιστότοπο ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού. Δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του ιστότοπου θα παρέχονται ανελλιπώς χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ούτε ότι ο ιστότοπος ή και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών χρηστών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία του. Η δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την ενημέρωση, τις πληροφορίες ή και συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή προς το χρήστη διεργασίες συγκεκριμένων πράξεων. Επίσης η δικαιούχος δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου του (όπως ενδεικτικά, αδυναμία παροχής, βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ). Προγράμματα που περιέχονται και είναι ελεύθερα για χρήση , αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους και δεν μπορούν να αναπαραχθούν παρά μόνο με την γραπτή συγκατάθεσή τους.

Τόσο οι δημιουργοί τους όσο και ο ιστότοπος sepim.gr δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια, η καταστροφή εξοπλισμού ή απώλεια κέρδους ή άλλη άμεση η τυχαία βλάβη προκληθεί από την εγκατάστασή τους.

Δεσμοί «links» προς άλλους ιστότοπους «Sites»

Η εταιρεία ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ή ΠΙΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕδεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, υπερσυνδέσεων (hyperlinks), ή διαφημιστικών (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους, ο επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί στα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται στους οικείους ιστότοπους οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των περιεχομένων στον ιστότοπο διαφημίσεων φέρουν αποκλειστικά οι διαφημιζόμενοι.

Προσωπικές Πληροφορίες

Ο επισκέπτης χρήστης ο οποίος εγγράφεται στην ιστοσελίδα υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία που είναι πλήρη και αληθή και χρησιμοποιούνται από την εταιρεία ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ή ΠΙΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που δηλώνεται στο χρήστη τη στιγμή που υποβάλλονται αυτές οι πληροφορίες. Κατά την εγγραφή του ο χρήστης καλείται να υποβάλει τα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο Φυσικού προσώπου ή Νομικού Προσώπου, Διεύθυνση , Έδρα, Ταχυδρομικό Κώδικα, Αριθμό Τηλεφώνου, e-mail. Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να υποβάλει επάγγελμα, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Η εταιρεία ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ή ΠΙΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δεν δίνει τις πληροφορίες σε κανέναν άλλον εκτός αν είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο προκειμένου να παρασχεθεί η υπηρεσία που ζητάει ο χρήστης και γνωστοποιεί πλήρως στο χρήστη ή έχει καλή τη πίστη ότι η γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών είναι σε λογικό βαθμό αναγκαία για να ικανοποιηθούν οποιοιδήποτε εφαρμοστέοι νόμοι ή κανονισμοί ή για τον εντοπισμό και την αποτροπή απάτης, για λόγους ασφαλείας ή τεχνικών ζητημάτων. Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες υποβάλλονται δεν θα πουληθούν, εμπορευτούν ή ενοικιαστούν για οποιονδήποτε λόγο. Η εταιρεία ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ή ΠΙΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων. ‘Οσοι καταχωρούν προσωπικά δεδομένα στη βάση δεδομένων του ιστότοπου sepim.gr, διατηρούν όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Ν. 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική και την διαχείριση προσωπικών δεδομένων παρέχονται στον σύνδεσμο : Πολιτική απορρήτου

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αλφαριθμητικά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη χρήστη και τα οποία διευκολύνουν τη σύνδεση της ιστοσελίδας με τον εκάστοτε επισκέπτη χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση των προτιμήσεων που επιλέγει ο χρήστης όταν χρησιμοποιεί τον ιστότοπο sepim.gr. Η χρήση των cookies είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Καμία προσωπική πληροφορία δεν συλλέγεται ούτε αποθηκεύεται στα cookies.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce). Όροι Πωλήσεων. Ασφάλεια συναλλαγών.

Η εταιρεία ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ή ΠΙΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών ή/και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η εταιρεία ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ή ΠΙΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη χρήστη και την εταιρεία παροχής αγαθών ή υπηρεσιών. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί η ΠΙΜ σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή. Στις περιπτώσεις που οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνται μεταξύ των μελών και του ιστότοπου sepim.gr, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται προς την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α. Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Έτσι, μέσω του ιστότοπου υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες σχετικά με: 1) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή των υπηρεσιών που προσφέρει, 2) την τιμή, 3) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, 4) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, 5) τον τρόπο πληρωμής, 6) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, 7) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και 8) το δικαίωμα υπαναχώρησης. Η εταιρεία ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ή ΠΙΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ προσφέρει τη δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών με επιλογή των παρακάτω τρόπων με απόλυτη ασφάλεια. Πληρωμή με αντικαταβολή: πληρωμή τοις μετρητοίς με την παραλαβή της παραγγελίας. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα, προπληρωμένη κάρτα σε ασφαλές περιβάλλον τραπέζης (ALPHA BANK) ή στο ασφαλές περιβάλλον τις VIVA PAYMENTS: Χρησιμοποιώντας προπληρωμένη κάρτα, χρεωστική και πιστωτική κάρτα VISA ή MASTERCARD ή DINERS έκδοσης οποιασδήποτε τράπεζας. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας πραγματοποιείτε σύνδεση απ ευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ίδιας της τράπεζας στην οποία δίνετε εντολή να χρεωθεί η κάρτα, χωρίς να κοινοποιούνται τα στοιχεία της στην εταιρεία ΠΙΜ . Έτσι, η συναλλαγή γίνεται στο περιβάλλον κώδικα και των συστημάτων ασφαλείας της Τράπεζας και του e-banking, δεν κοινοποιούνται τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας εκτός τραπέζης, τα στοιχεία της κάρτας δεν παραμένουν σε κανένα αρχείο εκτός τραπέζης. Στη συνέχεια η τράπεζα ειδοποιεί την εταιρεία ότι έχει προχωρήσει σε δέσμευση της αξίας της παραγγελίας. Η πληρωμή αυτή ολοκληρώνεται και πιστώνεται στον λογαριασμό της εταιρείας μόνο εφόσον εκτελεστεί η παραγγελία, μέχρι εκείνη τη στιγμή το ποσό εξόφλησης είναι στη πραγματικότητα μόνο δεσμευμένο από την τράπεζα. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο προκύψει διαφορά υπέρ του πελάτη, η διαφορά αυτή αποδεσμεύεται υπέρ του πελάτη.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Ζ1-891/2013)

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ των διατάξεων του ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

Στις περιπτώσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχομένου πάνω σε υλικό μέσο, εφόσον η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου sepim.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ή ΠΙΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και του επισκέπτη χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.